Ons werk

Automatische zakbaak


continue meten van zettingen zonder locatiebezoek met een automatische zakbaak

Introductie
Zettingen van grondlichamen worden traditioneel gemeten met zogenaamde zakbaken. Een zakbaak is een plaat met een meetstang, welke op het oorspronkelijke maaiveld wordt geplaatst voordat er grond wordt opgehoogd. Door de stang voor, tijdens en na het ophogen in te meten, kan een uitspraak over de zetting in de tijd worden gedaan. 

Zakbaak 
Meetmethode traditionele meting en automatische zakbaak
Het inmeten van de zakbaak wordt uitgevoerd door een landmeetkundige, welke de bovenzijde van de meetpaal van de zakbaak ten opzichte van een referentieniveau (bijvoorbeeld zettingsvrije meetpunten) inmeet met een waterpastoestel of Total Station. Na het inmeten worden de meetgegevens (hoogten en tijdstip meting) overgenomen in een spreadsheet. Hiermee worden de zettingen in de tijd gepresenteerd. Deze traditionele meetmethode kost relatief veel tijd en menselijke fouten zijn mogelijk.

Een automatische zakbaak fungeert op het meetprincipe dat het zettingsvrije meetpunt zeer dichtbij gecreëerd wordt door een sondeerstang weg te drukken in een stabiele zandlaag waar geen zetting optreed als gevolg van de werkzaamheden. De zakbaak wordt vervolgens over de sondeerstang geplaatst. Door de positie van de bovenzijde van de zakbaak met een verplaatsingsopnemer continue te meten ten opzichte van de bovenzijde van de sondeerstang, kan de zetting van de zakbaak continu worden gemeten.

Analyse resultaten en rapportage
Door de zetting van de zakbaak continu te meten ontstaat een betrouwbare en nauwkeurige continue datareeks. Hiermee kunnen restzettingen nauwkeuriger en sneller worden vastgesteld, omdat door de hogere datadichtheid sneller een goede fit mogelijk is. Er kan hiermee sneller vastgesteld worden of de uitgangspunten met betrekking tot de bodemparameters juist zijn en of de uitgangspunten, zoals benodigde tijd en hoeveelheid en type ophoogmateriaal, correct zijn aangenomen.

Wiertsema & Partners heeft een datapanel ontwikkeld (www.wepgis.nl) waarin deze meetdata continue online wordt gepresenteerd. Hierdoor kunnen de metingen door derden gevolgd en gedownload worden indien hiervoor toestemming is verleend.

Wiertsema & Partners kan voor de start van de werkzaamheden het veld- en laboratoriumonderzoek uitvoeren en op basis daarvan de geotechnische adviezen opstellen. Wij kunnen hierdoor met de inzet van de automatische zakbaak en door de inzet van de Back Office vlot inspelen op de gemeten zettingen en tijdens de uitvoering adviseren over ophoogslagen of zettingstijd.

Zettingen zijn geotechnisch nauw verbonden met water(over)spanningen. Daarom worden de automatische zakbaken vaak uitgevoerd in combinatie met waterspanningsmeters (WSM’s) en zandhoogtemeters. Deze aanvullende metingen kunnen via www.wepgis.nl ontsloten worden.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player